2024 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් හා ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම
April 08th 2024
2023 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම
February 10th 2023
සේවක සුභසාධක හා ක්‍රීඩා සාංගමයේ “Sports Cafe” ආපනශාලාව පවත්වා ගෙන යෑම 2022/2023
October 11th 2022
ව්‍යාවසාය 2022
February 15th 2022
මහනුවර කටුගස්තොට ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (ඉතිරි වැඩ) - කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය
December 28th 2021
2021/2022 වර්ෂය වෙනුවෙන් අමාත්‍යාංශය සහ අනුබද්ධිත ආයතන සඳහා ආරක්ෂක සේවාව ලබා ගැනීමට අදාළ ලංසුව පිරි නැමීම සම්බන්ධ වූ දැන්වීම
September 22nd 2021
NOTICE FOR THE EXTENTION OF THE BIDDING PERIOD AND CHANGE OF QUALIFICATION CRITERIA FOR THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF SPORTS GROUND AT MALIGAPITIYA SPORTS COMPLEX
August 12th 2021
NOTICE FOR THE EXTENTION OF THE BIDDING PERIOD AND CHANGE OF QUALIFICATION CRITERIA FOR THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF SPORTS GROUND AT TORRINGTON SQUARE SPORTS COMPLEX
August 11th 2021
මහනුවර කටුගස්තොට ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යෘපෘතියේ, ඉතිරි වැඩ වලට අදාළ ප්‍රසම්පාදන තීරණය
July 30th 2021
Procurement decision for the remaining work of the playground development project of St. Anthony's Girls' College, Katugastota, Kandy
July 01st 2021